Ribici - ŠRU "BISTRO"


Športsko ribolovna udruga "BISTRO" Gornja Vrba osnovana je dana 25. sijecnja 1998. godine na inicijativu desetak mještana Gornje Vrbe. Inicijativni odbor cinili su: Dragan Marinovic, Đuro Miloševic, Ivica Primorac, Željko Miletic, Franjo Marinovic, Josip Peklic, Marijan Pipun, Jozo Vuleta, Tomislav Juric-Katušic i Pejo Stojanac.
Inicijativni odbor potaknuo je ideju o osnivanju ŠRU u Opcini Gornja Vrba radi poticanja boravka u prirodi, ocuvanja ribljeg fonda, ocuvanja zdravog nacina života i cuvanja prirode, kao i zajednickog druženja svih pripadnika udruge i žitelja opcine Gornja Vrba.

Za prvog predsjednika udruge bio je izabran Željko Miletic, a za potpredsjednika Đuro Miloševic. Od toga dana pa do danas, udruga ne prestaje sa radom te je još bolje organizirana i clanstvo udruge svake godine se povecavalo.
Danas Udruga broji ukupno 102 clana (3 kadeta, 1 junior, 1 žena senior, 97 seniora).

Unutar udruge svih ovih godina djeluje i natjecateljska ekipa koja je predstavljala udrugu "BISTRO" na mnogim takmicenjima širom Brodsko-posavske županije, kao i u ostalim županijama u RH.  ŠRU "BISTRO" je svih ovih godina bila aktivna i u ocuvanju prirode i ribljeg fonda te je vršila poribljavanje rijeka i jezera ribom u suradnji sa ŠRSBPŽ. Udruga radi i na tome da se privuce što više mladih u našoj opcini da pristupe udruzi, jer je to jedini nacin da udruga kao takva opstane u buducnosti, a samim time promicu se ideje o tome da je bolje i zdravije boraviti u prirodi i skrbiti o istoj, biti aktivan clan društva.

Sadašnji predsjednik udruge je Josip Rajkovic, a potpredsjednik Dražen Vuleta.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija