Općinski načelnik

Ivan Vuleta

IVAN VULETA, dipl. ing.

-  rođen 06.12.1963. godine u G. Klakaru , Bosanski Brod, BiH
- prebivalište u Gornjoj Vrbi, Matije Mesića 4
- oženjen suprugom Sanjom, otac dvoje djece Lorena-student medicine, Filip-student strojarstva
- završio VSS  - Diplomirani inženjer sigurnosti(smjer zaštita od požara)
- završio dodiplomski studij sigurnosti – smjer zaštite na radu
- završio specijalistički diplomski stručni studij za kvalitetu rada na Visokoj školi za sigurnost na radu u Zagrebu
- ima položene stručne ispite iz područja vatrogastva, zaštite od požara, zaštite na radu i andragogije
- u radnom odnosu od 1982. godine
- trenutno zaposlenje Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda, na radnom mjestu zapovjednika vatrogasne    postrojbe od 1995. god.
- volonterski  zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada, zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika
- nije član nijedne političke stranke

 

Izvršno tijelo u jedinici lokalne samouprave je općinski načelnik.
Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima, sukladno Zakonu o lokalnim izborima.

Ovlasti općinskog načelnika:
- obavlja izvršne poslove u općini,
- zastupa općinu,
- odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine,

- u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 4. ovoga članka, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta.
- obavlja poslove utvrđene statutom općine u skladu sa zakonom:
     1. priprema prijedloge općih akata,
     2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
     3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
     4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
     5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
     6. imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
     7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija