Opcinski nacelnik

Ivan Vuleta

IVAN VULETA, dipl. ing.

-  roden 06.12.1963. godine u G. Klakaru , Bosanski Brod, BiH
- prebivalište u Gornjoj Vrbi, Matije Mesica 4
- oženjen suprugom Sanjom, otac dvoje djece Lorena-student medicine, Filip-student strojarstva
- završio VSS  - Diplomirani inženjer sigurnosti(smjer zaštita od požara)
- završio dodiplomski studij sigurnosti – smjer zaštite na radu
- završio specijalisticki diplomski strucni studij za kvalitetu rada na Visokoj školi za sigurnost na radu u Zagrebu
- ima položene strucne ispite iz podrucja vatrogastva, zaštite od požara, zaštite na radu i andragogije
- u radnom odnosu od 1982. godine
- trenutno zaposlenje Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda, na radnom mjestu zapovjednika vatrogasne    postrojbe od 1995. god.
- volonterski  zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada, zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika
- nije clan nijedne politicke stranke

 

Izvršno tijelo u jedinici lokalne samouprave je opcinski nacelnik.
Opcinski nacelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima, sukladno Zakonu o lokalnim izborima.

Ovlasti opcinskog nacelnika:
- obavlja izvršne poslove u opcini,
- zastupa opcinu,
- odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela opcine,

- u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga opcine ima pravo obustaviti od primjene opci akt predstavnickog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeden zakon ili drugi propis, opcinski nacelnik donijet ce odluku o obustavi opceg akta u roku od 8 dana od dana donošenja opceg akta. Opcinski nacelnik ima pravo zatražiti od predstavnickog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uocene nedostatke u opcem aktu. Ako predstavnicko tijelo ne otkloni uocene nedostatke iz stavka 4. ovoga clanka, opcinski nacelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi opceg akta. Predstojnik ureda državne uprave ce u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke opcinskog nacelnika o obustavi od primjene opceg akta.
- obavlja poslove utvrdene statutom opcine u skladu sa zakonom:
     1. priprema prijedloge opcih akata,
     2. izvršava ili osigurava izvršavanje opcih akata predstavnickog tijela,
     3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
     4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
     5. odlucuje o stjecanju i otudivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
     6. imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovackih društava i drugih pravnih osoba iz clanka 35. stavka 1. tocke 5. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugacije odredeno,
     7. obavlja i druge poslove utvrdene zakonom i statutom.


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija